• Διαχείριση Αμιάντου

  Διαχείριση αμιάντου (ΕΛΕΝΙΤ), εύθρυπτου και μη, ή άλλης μορφής αμιαντούχων κατασκευαστικών - μονωτικών υλικών.
 • Τοξικά Απόβλητα

  Ταυτοποίηση, συλλογή, συσκευασία, αποκομιδή και διάθεση, τοξικών-επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006.
 • Πετρελαιοειδών Καταλοίπων

  Απάντληση και οριστική διάθεση υδαρών και παχύρευστων πετρελαιοειδών καταλοίπων.
 • Καθαρισμος Δεξαμενων

  Καθαρισμός δεξαμενών και έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.
 • Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

  Απομάκρυνση ρυπασμένων γαιών και πρωτότυπες λύσεις για την αποκατάσταση του φυσικού ρυπασμένου περιβάλλοντος.
 • Υγρά Απόβλητα

  Επεξεργασία στο χώρο του παραγωγού ή/και κατόχου, πετρελαιοειδών – ελαιοειδών αποβλήτων, με κινητή μονάδα διαχωριστήρα ελαίου-νερού 4ης γενιάς εργοστασίων FREYLIT Αυστρίας, των οποίων ήμαστε και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Ελλάδος.
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Κρίσεων

  Διαχείριση επειγόντων περιπτώσεων πχ. διαρροών Δ/Ξ υγρών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κλπ.
 • Διαχείριση Clophen (ΚΛΟΦΕΝ)

  Απομάκρυνση και αντικατάσταση ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που περιέχουν PCB's (μετασχηματιστές, πυκνωτές κ.α.)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων

Η Mareprotect απο το 2001 δραστηριοποιείται και είναι αδειοδοτημένη στη διαχείριση Επικινδύνων και μη Επικινδύνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο.

Είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων και μή Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, με αρ. 0022 και 648 αντιστοίχως και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) με αρ. 179

Διαβάστε Περισσότερα

Επικίνδυνα Απόβλητα

Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα τα οποία μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό. Επικίνδυνα είναι τα χημικά απόβλητα (υπολείμματα) τα αμιαντούχα , τα απορρυπαντικά, οι διαλυτές, οι κόλλες, τα λιπαντικά, τα πετρελαιοειδή και γενικότερα ότι υγρό στερεό ή αέριο είναι επιβλαβές εφ όσον έρθει σε επαφή με αυτό ο άνθρωπος ή το περιβάλλον.

Διαβάστε Περισσότερα


Επικοινωνία

Subscribe