Συνέργεια αυτοκινήτων

Συνήθη επικίνδυνα απόβλητα του κλάδου χωρίς να περιορίζονται στα παρακάτω.

 

04 02 16* χρώματα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

07 02 16* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες σιλικόνες

08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 13* λάσπες από χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 15* υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 17* απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 19* υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 01 21* απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωμάτων ή βερνικιών

08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 11* λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 13* υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

08 04 15* υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά με οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

12 01 20* εξηντλημένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

12 03 01* υδατικά υγρά πλυσίματος

12 03 02* απόβλητα απολίπανσης με ατμό

13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (1)

13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα

13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια

13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια

13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

15 01 10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

15 01 11* μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση

15 02 02* απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες

16 01 04* οχήματα στο τέλος του χρόνου ζωής τους

 

16 01 07* φίλτρα λαδιού

16 01 08* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο

16 01 09* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB

16 01 10* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)

16 01 11* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο

16 01 13* υγρά φρένων

16 01 14* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 01 21* επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB

16 02 10* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος από τον αναφερόμενο στο σημείο 16 02 09

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο

16 02 13* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (2) άλλος από τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

16 03 03* ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 05* οργανικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 03 06* οργανικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 03 05

16 05 04* αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαμβάνονται αλάνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες