ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Αφαίρεση αμιάντου, Αποξήλωση αμιάντου, διαχείριση αμιάντου, ΕΛΕΝΙΤ ή άλλης μορφής αμιαντούχων κατασκευαστικών - μονωτικών υλικών, Με εξειδικευμένο προσωπικό σε σύνθετα έργα - Εύθρυπτος και μη, αμίαντος, μετρήσεις αμιάντου, έλεγχος αμιάντου, εντοπισμός αμιάντου, στέγες ΕΛΕΝΙΤ, μετρήσεις και πιστοποίηση καθαρότητας αέρα χώρου αποξηλωθέντων αμιαντούχων υλικών.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Επεξεργασία στο χώρο του παραγωγού ή/και κατόχου, πετρελαιοειδών – ελαιοειδών αποβλήτων, με κινητή μονάδα διαχωριστήρα ελαίου-νερού 4ης γενιάς εργοστασίων FREYLIT Αυστρίας, των οποίων ήμαστε και αποκλειστικοί αντιπρόσωποι Ελλάδος.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από: φανοβαφεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων κλπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

Ορθολογική διαχείριση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και διάθεση σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ CLOPHEN (ΚΛΟΦΕΝ)

Απομάκρυνση και αντικατάσταση ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που περιέχουν PCB's (μετασχηματιστές, πυκνωτές κ.α.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Απάντληση και οριστική διάθεση υδαρών και παχύρευστων πετρελαιοειδών καταλοίπων.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Το εξασθενές χρώμιο στον υδροφόρο ορίζοντα και οι λύσεις Απομάκρυνση ρυπασμένων γαιών και πρωτότυπες λύσεις για την αποκατάσταση του φυσικού ρυπασμένου περιβάλλοντος.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαχείριση επειγόντων περιπτώσεων πχ διαρροών Δ/Ξ υγρών καυσίμων, λιπαντικών ελαίων κλπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εξειδικευμένοι καθαρισμοί σωληνώσεων διυλιστηρίων, δεξαμενών αποθήκευσης επικινδύνων ευφλέκτων, τοξικών κλπ υγρών και υδαρών υλικών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Καθαρισμός δεξαμενών και έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ και ΥΠΟΒΟΛΗ στις υπηρεσίες, (δωρεάν), της Ετήσιας Εκθέσεως Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (EA) (Διασυνοριακή)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ) (Πανελλαδική)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & “ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) “

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ πανελλαδικά όλων των επικίνδυνων αποβλήτων, ΥΓΡΩΝ, ΥΔΑΡΩΝ, ΛΑΣΠΟΔΩΝ (ΙΛΥΩΝ), ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ (συσκευασίες υπό πίεση)πλην ραδιενεργών όπως αυτά αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) και διάθεση αυτών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις συνεργάτιδων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής και διάθεσης, σύμφωνα με τη ΚΥΑ 13588/725/2006.

ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Συλλογή, συσκευασία, ταυτοποίηση αποκομιδή και διάθεση, τοξικών-επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006.