Ανακοίνωση 20/02/2015

Αγαπητοί συνεργάτες,

Μετά τη Καθαρά Δευτέρα 23/2, έχει προγραμματιστεί η συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΕΠΑ) και η υποβολή αυτής στο ΥΠΕΚΑ κλπ Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης. Έχει επίσης προγραμματιστεί και η αποκομιδή των παραχθέντων, από τις λειτουργικές διαδικασίες της εταιρείας σας ή/και δραστηριότητες ιδιωτών των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και υλικών και παρακαλείστε για τις αντίστοιχες προετοιμασίες και την έγκαιρη ταμειακή τακτοποίηση σας. (νέα μέλη-ενδιαφερόμενοι ευπρόσδεκτοι)

Η διαχείριση από τη MAREPROTECT των προαναφερόμενων αποβλήτων, ανά παραγωγικό κλάδο που θα προσφέρεται, θα είναι σύμφωνη με τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις:

  • Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος »
  • ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα » του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.»
  • ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/30.06.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π» (ΦΕΚ383/Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991»
  • Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.
  • Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει πανελλαδική και διασυνοριακή άδεια συλλογής –μεταφοράς όλων των επικίνδυνων αποβλήτων ( ΥΠΕΚΑ Αρ. πρωτ. 125536/2498/2011 ) και είναι επίσης καταχωρημένη στο πανελλαδικό μητρώο φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων με Αρ. 0022. Επιπλέον , διαθέτει ενιαία άδεια ΑΕΠΟ( Περιφέρεια Κρήτης Αρ. Πρωτ. 15757/6563/2012 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ) προσωρινής αποθήκευσης και Επεξεργασίας Πετρελαιοειδών Αποβλήτων, Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, Αποβλήτων Βρωσίμων Ελαίων και Λιπών.

Τα υγρά απόβλητα (εάν οι ποσότητες υπερβαίνουν τους 10t. θα μεταφερθούν με βυτιοφόρα της εταιρείας μας, εφοδιασμένα με πιστοποιητικά κατά ADR μεταφοράς Επικινδύνων Αποβλήτων και τα στερεά σε συσκευασίες un, σε αδειοδοτημένες μονάδες διάθεσης /ανάκτησης, εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίες εκδίδουν αντίστοιχα πιστοποιητικά σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία , τα οποία και θα σας αποσταλούν μετά από τη διάθεση/αξιοποίηση των υλικών .

Κατά την παραλαβή των επικίνδυνων αποβλήτων θα συμπληρώνονται τα σχετικά έντυπα αναγνώρισης σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006, τα οποία πιστοποιούν τη μεταβίβαση της κατοχής και της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων στην εταιρεία μας. Η εταιρεία μας μετά την παραλαβή των αποβλήτων θα σας αποστείλει σχετική βεβαίωση παραλαβής , η οποία ισχύει μέχρι την παραλαβή του πιστοποιητικού τελικής διάθεσης από τον τελικό αποδέκτη .

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παρούσα αναφέρεται στην περίπτωση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υπ΄ ευθύνη της ΜAREPROTECT και παράδοση αυτών στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Εφόσον η μεταφορά των αποβλήτων εμπίπτει στη συμφωνία κατά ADR και τον κώδικα IMDG για την οδική και τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων φορτίων αντίστοιχα, τα απόβλητα θα πρέπει να είναι προσωρινά αποθηκευμένα σε συσκευασίες προδιαγραφών UN , οι οποίες θα πρέπει να είναι στεγανές και σε καλή κατάσταση (Χωρίς κτυπήματα , σημάδια διάβρωσης κλπ) και με τα καπάκια τους ασφαλώς κλεισμένα. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση θα πρέπει να αναγράφεται στην παράπλευρη επιφάνεια των συσκευασιών στην οποία το αναγραφόμενο έτος πιστοποίησης θα πρέπει να είναι 3ετίας, (δηλαδή κατασκευής το 2012, όχι νωρίτερα)

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανασυσκευασία των αποβλήτων.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση υγρών και υδαρών αποβλήτων εντός μεταλλικών η πλαστικών βαρελιών μετακινούμενης κεφαλής ( UN 1A2/ 1H2). Στην περίπτωση ρευστών αποβλήτων μεγάλου ιξώδους είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση πλαστικών βαρελιών μετακινούμενης κεφαλής (UN 1H2) Κρίνεται σκόπιμο να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας (28210 66261, 28210 57717 ή 6989864923) προς αποφυγή σφαλμάτων που θα οδηγήσουν στην ανα-συσκευασία και επιπρόσθετες δαπάνες.

Απαγορεύεται η συσκευασία διφασικών αποβλήτων στην ίδια συσκευασία μετακινούμενης κεφαλής (π.χ λάσπη και υγρό) . Στην περίπτωση που μας παραδοθούν απόβλητα αντίστοιχα με τα προαναφερόμενα , θα υπάρχουν χρεώσεις μερικής ανασυσκευασίας ανάλογα με την περίπτωση , λόγω εργασιών άντλησης ή/και τοποθέτησης αδρανών υλικών (π.χ. βερμικουλίτη) από το προσωπικό και υλικά ασφαλούς ανα-συσκευασίας της εταιρείας μας. (χρέωση 0,25€/kg)

Οι συσκευασίες των αποβλήτων θα πρέπει να είναι τοποθετημένες επάνω σε παλέτες και στερεωμένες κατάλληλα (με ελαστικό φιλμ, πολυεστερικές ταινίες, τσέρκι ή άλλο μέσο στερέωσης) για την ασφαλέστερη και ταχύτερη φόρτωση – εκφόρτωση των αποβλήτων.

Η συλλογή των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις σας θα γίνεται από τις 09:30 έως τις 16:30 τις καθημερινές , εκτός των προαναφερόμενων ημερών και ωρών παραλαβής μπορούν να γίνουν κατ΄ εξαίρεση, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης.

Η εταιρεία μας τηρεί το δικαίωμα να μην παραλαμβάνει απόβλητα για κάποιο διάστημα για λόγους περιορισμένης διαθέσιμης δυναμικότητας αποθήκευσης της συνεργάτιδας εταιρείας, πριν τη προώθηση των εκτός συνόρων. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε εγκαίρως.

Κατά τη διέλευση μας από την εγκατάσταση σας, συνεργεία, αποθήκες, Γραφεία κλπ, για τη συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) θα πρέπει να έχετε έτοιμα τα στοιχεία των παραχθέντων ή/και συλλεχθέντων – μεταφερθέντων επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και υλικών. Σας υπενθυμίζουμε, τέλος ότι η μη υποβολή στο ΥΠΕΚΑ της προαναφερθείσης ΕΕΠΑ θεωρείται παράβαση περί ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων, με τις επακόλουθες κυρώσεις.

Για λόγους ενημέρωσης και μόνο, θεωρήσαμε αναγκαίο να επισυνάψουμε αντίγραφο της νομοθεσίας ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος. (ν.4042/2012 )

 

Σωτήρης Γλαμπεδάκης
Environmental Analyst
MAREPROTECT CRETE CO.
                                                                                              Παζινός Ακρωτηρίου, Φλεβάρης 2015

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΕΝΙΤ ΚΛΠ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΥΔΡΟΒΟΛΗ, ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Δ/Ξ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

«Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και των επισυναπτομένων αποτελούν στοιχείο εμπορικού & βιομηχανικού απορρήτου»
ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚ. – ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤ. Ο.Ε. , Πανελλαδική Διαχείριση Αποβλήτων & Διασυνοριακή Μεταφορά Γραφεία: Παζινός – Ακρωτήρι 73100 Χανιά. Εμπορικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ», Χανιά. Εγκ/σεις, στάθμευση οχημάτων: Γ. ΚάμποςΑκρωτηρίου –Χανιά. Κουμαρές Χωραφάκια (Αγ. Παύλος) Ακρωτήρι Χανίων Τηλ. +28210 66261, 28210 57717. . Κιν. + 6989864923.