• Υποστήριξη Λιμένα
  • Υποστήριξη Αερολιμένα
  • Συλλογή αποβλήτων τόνερ και καθαρισμός δεξαμενών
  • Συλλογή Δημοτικών αποβλήτων (Φυτοφάρμακα)
  • Υποστήριξη Λιμένα
  • Υποστήριξη Αερολιμένα
  • Συλλογή αποβλήτων τόνερ και καθαρισμός δεξαμενών
  • Συλλογή Δημοτικών αποβλήτων (Φυτοφάρμακα)

Επικίνδυνα απόβλητα

Επικίνδυνα απόβλητα θεωρούνται  τα απόβλητα τα οποία μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο  και το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό.
Επικίνδυνα είναι τα χημικά απόβλητα (υπολείμματα) τα αμιαντούχα , τα απορρυπαντικά, οι διαλυτές, οι κόλλες , τα λιπαντικά, τα πετρελαιοειδή και γενικότερα ότι υγρό στερεό ή αέριο είναι επιβλαβές  εφ όσον έρθει σε επαφή με αυτό ο άνθρωπος ή το περιβάλλον.

Το περιβάλλον είναι ο φορέας ο οποίος απορροφά την όποια ύλη επικινδύνων απόβλητων και εάν γίνει μη ορθή διαχείριση, η επικίνδυνη αυτή ύλη, μέσα από την χλωρίδα και την πανίδα  μεταφέρεται στο πιάτο μας, άρα σε εμάς.
 
Διαχείριση των επικινδύνων αυτών απόβλητων είναι εξειδικευμένη υπηρεσία απαιτεί μεγάλη γνώση, εμπειρία και εξοπλισμό.
 
Η MAREPROTECT διαθέτει όλες τις Εγκρίσεις και Πανελλαδικές Άδειες που απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την διαχείριση Επικινδύνων και μη Επικινδύνων αποβλήτων.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικινδύνων αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, με αρ. 0022 και 648 αντιστοίχως.
Επικοινωνήστε μαζί μας, έχουμε την, Πανελλαδικά οικονομικότερη και Περιβαλλοντικά Αποδεκτή λύση !

 
Σωτήρης Γλαμπεδάκης
Environmental Analyst